ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ต.ค. 62 เปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
22 ต.ค. 62 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการเขียนแผนการจัดการเพื่อการส่งเสริมเรียนรู้เชิงรุกใน ศตวรรษที่ 21 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิเทพ ปิติพระเทพิน
14 ต.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
09 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.4 - ป.6 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพ
07 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 /2562 และซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
01 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1 - ป.3
01 ต.ค. 62 ถึง 05 ต.ค. 62 บรรพชาสามเณรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาของรัชกาลที่9
23 ก.ย. 62 ถึง 25 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562