ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุทรภู่
25 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 กีฬายุวชนต้านยาเสพติด
22 มิ.ย. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 3
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562
15 มิ.ย. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2
08 มิ.ย. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1
07 มิ.ย. 62 กิจกรรมธรรมพาสุข
06 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562