ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 63 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
11 มี.ค. 63 ถึง 12 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบนักเรียนทุกระดับชั้น
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 อบรมผู้รับผิดชอบงานวิชาการและวัดผล ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
06 มี.ค. 63 ประชุมวิชาการและวัดผลที่ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมฑลกรุงเทพ
04 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ป.3 สอบ NT
03 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ บ้านมารีอา จันทบุรี
02 มี.ค. 63 กิจกรรมย้อนรอยธรรมฑูลของภคินีพระหฤทัย เขต 1 - 2