ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียน 2565 เทอม 2
นักเรียนทุกระดับชั้นสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
26 ก.พ. 64 หยุดการเรียนการสอน เนื่องในวันมาฆบูชา
25 ก.พ. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
23 ก.พ. 64 บริการตัดผมนักเรียน
12 ก.พ. 64 ถึง 14 ก.พ. 64 วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ
01 ก.พ. 64 เปิดเรียนทุกระดับชั้น ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสภานการณ์การแพร่ระบายเชื้อโควิด 19 (ระลอกใหม่)