สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
มือหมายถึง      ผู้บริหาร, ครู, บุคลากร ที่คอยให้ความรัก ความอุปถัมภ์นักเรียนทุกคน
เด็ก 6 คนหมายถึง      นักเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลายกนกหมายถึง      ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วงกลมในหมายถึง      สังคม และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
วงกลมนอกหมายถึง      สังคม และสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
  

ความหมายของภาพรวม 

          ความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กในการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข