วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก สอดคล้องกับเกณฑ์การศึกษาระดับชาติและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล
 
ปรัชญา
"ใฝ่ใจคุณธรรม  สร้างสรรค์ปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชน"