พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนรู้  ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
 3. จัดแหล่งการเรียนรู้บรูณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล
 
เป้าหมาย (Target)
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคิด  วิเคราะห์ การทำงาน     เป็นกลุ่ม ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และผลสัมฤทธิ์     ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
3. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดย       การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาล
4. สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกรอบความรู้ในท้องถิ่น และ       ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีความหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของ     ผู้เรียน