กิจกรรม ปีการศึกษา 2554
กิจกรรม ปีการศึกษา 2554
22 กรกฎาคม 2554 ดูงานด้านการจัดเก็บเอกสาร การวัดประเมินผล ที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
11 สิงหาคม 2554 กิจกรรม "SMK Singer Contest"
21 กุมภาพันธ์ 2555 สภาวัฒนธรรมเขตคลองเตยมอบโล่ ให้กับผู้บริหาร, บุคลากร, นักเรียน