ทำเนียบครู
คุณครูสุนีย์ ทรัพย์ศิริ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูชาลี ดอกมะลิ ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูพรประภา งามเสกษ์ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
คุณครูเกื้อกูล แป้นจันทร์ ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2