ทำเนียบครู
คุณครูสุนีย์ ทรัพย์ศิริ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูสุวรรณี พึ่งสมบัติ ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูหญิง ดอนทอง คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
คุณครูศิรินาฎ ศิริธร ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2