ทำเนียบครู
คุณครูสุนีย์ ทรัพย์ศิริ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูวรรณา ชื่นเกษร ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คุณครูหญิง ดอนทอง คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
คุณครูวียดา หิรัญวัฒนสุข ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2