กิจกรรม ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม ปีการศึกษา 2562
14 พฤษภาคม 2562  เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
21 พฤษภาคม 2562 เริ่มกิจกรรมอ่านทุกเช้า
24 พฤษภาคม 2562 พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562
1 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
6 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเลือกตั้เงประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
8, 15, 22, 29 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
20 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
25-29 มิถุนายน 2562 กิจกรรมสัปดาห์ยุวชนต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
1 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
5 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมธรรมะพาสุข ศุกร์ต้นเดือน 
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมอบมเพศศึกษานักเรียนชั้น ป.6
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
31 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
2 สิงหาคม 2562 กิจกรรมธรรมะพาสุข ศุกร์ต้นเดือน
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสายใยรัก เพราะรักแม่ ปีการศึกษา 2562
10 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
6 กันยายน 2562 กิจกรรมธรรมะพาสุข ศุกร์ต้นเดือน
13-14 กันยายน 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-ป.3
20 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
24-25 กันยายน 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
1-3 ตุลาคม 2562 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6
7 - 8 ตุลาคม 2562 ประกาศผลนักเรียนและเรียนซ่อมเสริม
24 ตุลาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
25 ตุลาคม 2562 ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562
11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
25 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวชิราวุธานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562
4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
6 ธันวาคม 2562 กิจรรมสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฎิสนธินิรมล
21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมมอบรักผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562
24 ธันวาคม 2562 กิจกรรมรื่นเริงคริสตมาส ปีการศึกษา 2562
9-10 มกราคม 2563 กิจกรรมกีฬาสีเฟื่องฟ้าเกมส์และสีสันวันเด็ก ปีการศึกษา 2562
14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมมอบรักแด่น้อง ปีการศึกษา 2562
26-28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบปลายภาคเรียนที่2/2562
2-3 มีนาคม 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.6
12-13 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบนักเรียน-ซ่อมเสริม
16 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 เรียมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563