กิจกรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม ปีการศึกษา 2563
14 พฤษภาคม 2563  เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
21 พฤษภาคม 2563 เริ่มกิจกรรมอ่านทุกเช้า
24 พฤษภาคม 2563 พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563
1 มิถุนายน 2563 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเลือกตั้เงประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
8, 15, 22, 29 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
20 มิถุนายน 2563 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
25-29 มิถุนายน 2563 กิจกรรมสัปดาห์ยุวชนต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
26 มิถุนายน 2563 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2563
1 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
5 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมธรรมะพาสุข ศุกร์ต้นเดือน 
26 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมอบมเพศศึกษานักเรียนชั้น ป.6
26 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
31 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
2 สิงหาคม 2563 กิจกรรมธรรมะพาสุข ศุกร์ต้นเดือน
9 สิงหาคม 2563 กิจกรรมสายใยรัก เพราะรักแม่ ปีการศึกษา 2563
10 สิงหาคม 2563 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
16 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
6 กันยายน 2563 กิจกรรมธรรมะพาสุข ศุกร์ต้นเดือน
13-14 กันยายน 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1-ป.3
20 กันยายน 2563 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2563
24-25 กันยายน 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
1-3 ตุลาคม 2563 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6
7 - 8 ตุลาคม 2563 ประกาศผลนักเรียนและเรียนซ่อมเสริม
24 ตุลาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
25 ตุลาคม 2563 ซ้อมแผนฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2563
11 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2563
25 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมวชิราวุธานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563
4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
6 ธันวาคม 2563 กิจรรมสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฎิสนธินิรมล
21 ธันวาคม 2563 กิจกรรมมอบรักผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2563
24 ธันวาคม 2563 กิจกรรมรื่นเริงคริสตมาส ปีการศึกษา 2563
9-10 มกราคม 2564 กิจกรรมกีฬาสีเฟื่องฟ้าเกมส์และสีสันวันเด็ก ปีการศึกษา 2563
14 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมมอบรักแด่น้อง ปีการศึกษา 2563
26-28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบปลายภาคเรียนที่2/2563
2-3 มีนาคม 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป.6
12-13 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบนักเรียน-ซ่อมเสริม