คณะผู้บริหาร

ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุทิตย์ ยืนยงเมตตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางสาววธิดา พรมดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนะศักดิ์ สุวรรณรัศมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางปราภา ยิ้มงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางหญิง ดอนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นายชาลี ดอกมะลิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน