คณะผู้บริหาร

บาดหลวงพรชัย แก้วแหวน
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุตทิตย์ ยืนยงเมตตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

คุณครูธรัญญาวดี ศรีทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนะศักดิ์ สุวรรณรัศมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวนิตยา ตันมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป