คณะผู้บริหาร

ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สุดาพร พงษ์พิษณุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ดร.สุดาพร พงษ์พิษณุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวโสภา ผลเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางปราภา ยิ้มงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางหญิง ดอนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นายชาลี ดอกมะลิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน