ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521 - พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ สุพรรณวดี ชาวปากน้ำ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2525 - พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ สมศรี กิจพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ สายพิรุณ ไทยแก้วรอด
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534 - พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงชัชวาล ศุภลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ โนรา ระดมกิจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ บังอร มธุรสสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ นงนภัส สุวรรณใจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบุญเสริม เนื่องพลี
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ นงนภัส สุวรรณใจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุชา ชาวแพรกน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ สุวรรณ ประราศรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - คูรใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน