ข่าวประชาสัมพันธ์
...ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ทางคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ จะลงพื้นที่ชุมชนล็อค 1,2,3 ชุมชนล็อค 4,5,6 ชุมชน 70 ไร่ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อมามอบต้นฟ้าทะลายโจรให้กับชาวชุมชนคลองเตย ในกิจกรรม สมุนไพร...เพื่อชุมชนคลองเตยต้
ประกาศแจ้งกำหนดการ จากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 1. นัดหมายผู้ปกครองของนักเรียน ให้นำใบงานของนักเรียนชุดที่ 2 มาส่งที่ โรงเรียนตั้งแต่ วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30 น. กับคุณครูประจำชั้นของนักเรียน... 2. พร้อมกับรับชุดข้อสอบป
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ กำลังร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ให้เป็นที่ปลูกสวนพืชผักและสวนสมุนไพร ในกิจกรรม สมุนไพรเพื่อชุมชนคลองเ
ได้รับรางวัล โรงเรียน ดีเด่น ทางด้านส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อและ นักเรียน ดีเด่นทางด้าน กีฬาและนันทนาการ จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย ปี 2563
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู เด็กดี ศรีพระหฤทัย ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ การใช้ชิวีตยุคใหม่ ความท้าทายในสังคมไทยปัจจุบัน  วิทยากร ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม ที่จัดในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ได้แก่
- กิจกรรมวันครู ปีการศึษา 2564
-กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีพระหฤทัยและ เด็กดีศรีพระหฤทัย ปีการศึกษา 2563
- กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกาาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ( สมัยที่ 3 ติดต่อกัน) และนักเรียนดีเด่นทางด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563 ของสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย
- กิจกรรมร่วมแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในวาระเกษียอายุการทำงาน คุณครูธนัญญา เกาะแก้ว
- กิจกรรมการแข่งขันเกมนันทนาการสามัคคี ปีการศึกษา 2563
- กิจกรรมอำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู เป็นสถานศึกษาดีเด่น ทางด้านส่งเสริมวัฒนธรรม 3 สมัยติดต่อกันและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู นักเรียนดีเด่นทางด้านกีฬา จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย ปีการศึกษา 2563
วัดสะพานขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร (ภาคฤดูร้อน)
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ทางวัดสะพานขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณร (ภาคฤดูร้อน)ในโครงการปลูกฝังคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เขตคลองเตย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสะพาน ระหว่างวันที่ 10 - 24 เมษายน 2564 รับสมัครเยาวชนชาย อายุตั้งแต่ 9 - 15 ปี เปิดรับสมัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าท่านผู้ปกครองนักเรียนสามัคคีสงเคราะห์สนใจจะให้บุตรหลานร่วมกิจกรรมนี้สามารถมาขอรับสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
กิจกรรมมอบรักแด่น้องและแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร ปีการศึกษา 2563
ประกาศเปิดเรียนตามปกตตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศทางโรงเรียนการหยุดเรียนในวันมาฆบูชาและการมาเรียนของระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.6
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สส กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้มามอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับทางโรงเรียนสา
ประกาศทางโรงเรียน แจ้งการรับเงินส่วนต่างคืนให้กับท่านผู้ปกครอง ที่ชำระค่าใช้จ่ายของนักเรียนในภาคเรีย
ประกาศหยุดเรียน วันหยุดราชการ ในกรณีพิเศษ 12,13 และ14 กุมภาพันธ์ 2564
คู่มือการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบายโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด - 19 (ระลอกใหม่)
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เปิดเรียนตามปกติทุกระดับชั้น ป.1 - ป.6 ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564