กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูรัตนมณี เหมือนพิมพ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูอัศนีย์ คำบุตรดา
ครู

คุณครูศิรินาฏ ศศิธร
ครู