บุคลากร

นางมิ่งขวัญ สุขสุสาสน์
หัวหน้าโภชนาการ

นางนิด คุณคำ
ผู้ช่วยโภชนาการ

นางสาวเยื่อน ใจดี
พนักงาน

นายสมประเสริฐ สุกใส
พนักงาน

นางสาวอรวรรณ ไทรเกิดศรี
พนักงานบัญชี