บุคลากร

นางมิ่งขวัญ สุขสุสาสน์
โภชนาการ

นางนิด คุณคำ
ผู้ช่วยโภชนาการ

นางสาวเยื่อน ใจดี
พนักงาน

นางสาวอรวรรณ ไทรเกิดศรี
พนักงานบัญชี - ครูสอนนาฏศิลป์