บุคลากร

นางมิ่งขวัญ สุขสุสาสน์
โภชนาการ

นางสาวเยื่อน ใจดี
พนักงาน

นางสาวบุณยนุช บุญอภัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นางสาวธารารัตน์ ทองศรี
พนักงาน