กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูสุคนธา รสทิตย์
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูอรอุมา เสริมไพรวัลย์
ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่4/1

นายชาลี ดอกมะลิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1