กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูสุคนธา รสทิตย์
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูศิริกุล ชัชวัสวิมล
ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่1/2

นายชาลี ดอกมะลิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1