กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูอรอุมา เสริมไพรวัลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูหญิง ดอนทอง

คุณครูมงคล ปิ่นถาวร