กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปัทมวรรณ ศรีภักดี
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่2/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูธรัญญาวดี ศรีทิพย์
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2