กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูปัทมวรรณ ศรีภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คุณครูธรัญญาวดี ศรีทิพย์
หัวหน้างานวัดผล