กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูขจรศักดิ์ แซ่ฉั่ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูสุภัค สอนจันทร์
ครู

คุณครูรุจิกร การันการัดชอ
ครู