กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูกำพล สังเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูเกื้อกูล แป้นจันทร์
ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

คุณครูนิตยา ตันมณี
คุณครูประจำชั้นระถมศึกษาปีที่ 2/2