กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คุณครูเกือกูล แป้นจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คุณครูนิยตา ต้นมณี
ครู