กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูโสภา ผลเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

คุณครูนิตยา ตันมณี
งานปกครอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-3

คุณครูเกื้อกูล แป้นจันทร์

คุณครูอุทิตย์ ยืนยงเมตตา
งานลูกเสือ-เนตรนารี