กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูกำพล สังเนตร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูเกื้อกูล แป้นจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูนิตยา ตันมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2