กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอุทิตย์ ยืนยงเมตตา
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่4/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ