กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูวิยดา หิรัญวัฒนสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

คุณครูหญิง ดอนทอง
หัวหน้างานโภชนาการ-งานพยาบาล