กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คุณครูหญิง ดอนทอง
หัวหน้างานโภชนาการ-งานพยาบาล