กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูหญิง ดอนทอง
คุณครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่3/1

คุณครูศิริกุล ชัชวัสมล
ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

คุณครูวิยดา หิรัญวัฒนสุข
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่3/2