กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูวิยดา หิรัญวัฒนสุข
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่3/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูหญิง ดอนทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1