กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูพีรภาส หาญใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คุณครูปราภา ยิ้มงาม

คุณครูธนัญญา เกาะแก้ว
งานปกครอง ระดับประถมศึกษาปีที่4-6

ดร. สุดาพร พงษ์พิษณุ