กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูนุชรีย์ ประไพ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูสุนีย์ ทรัพย์ศิริ
ครู

คุณครูอุทิตย์ ยืนยงเมตตา
ครู