กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูพีรภาส หาญใจ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่.6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูปราภา ยิ้มงาม
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่6/1

คุณครูธนัญญา เกาะแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูอุทิตย์ ยืนยงเมตตา
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่2/2

คุณครูปัญญา ตั้งโชคสิริกุล
ผู้ช่วยครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่5/1