คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงประทีป กีรติพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์สาวิตรี จินประยูร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนะศักดิ์ สุวรรณรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ ตรีโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ
ตำแหน่ง : เลขาฯ คณะกรรมการ