คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาดหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : บาดหลวงศวง วิจิตรวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ ดร. กาญจนา สิงหา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา ตันมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณ ชื่นเกษร
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราภา ยิ้มงาม
ตำแหน่ง : ผู้ประชุมร่วม/ผู้ช่วยเลขา