คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรุณกมล เดชชัย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคชารณ์ หลงขะเจ้า
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยณรงค์ ภิรมย์กิจ
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมธาวี ทองดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัชฎาถา พานเที่ยง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญชพร ภู่ภักดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต เทียนแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายขวัญชัย ศรีสุขดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเดช เทียนศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็ชายคณิตสรณ์ มึขประเสริฐ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6